संत गाडगेबाबा विद्यार्थी विकास निधी शिष्यवृत्ती योजनाImportant Notice : * अर्ज सादर करावयाची अंतिम तिथी हि १० डिसेंबर २०२१ आहे. *

संत गाडगेबाबा विद्यार्थी विकास निधी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सूचना :
(1) सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी यांचा विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या स्थानिक महाविद्यालये / संस्था / विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभाग / घटक महाविद्यालये / स्वायत्त महाविद्यालय येथे पदवी अभ्यासक्रमांना नियमित प्रवेशित असावा.
(2) अर्जदाराला अर्जातील संपूर्ण माहिती नमूद करणे अनिवार्य आहे.
(3) सत्र २०२१-२०२२ मध्ये ---------- कमीत कमी ६० प्रतिशत गुण प्राप्त करून उत्तीर्ण केलेली असावी.
(4) शिष्यवृत्तीकरीता अर्जदाराच्या पालकाचे सर्व बाजूने मिळणारे उत्पन्न रु.२,५०,०००/- (अक्षरी रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पेक्षा जास्त नसावे.
(5) अर्जदाराने फोटो व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ते अर्जा सोबत जोडणे अनिवार्य आहेत
(6) अर्ज भरून झाल्यानंतर Submit या बटण वर क्लिक करून प्रिंटआउट काढून घ्यावी.
(7) या योजनेची महाविद्यालयाच्या मार्फत विद्यापीठात अर्ज सादर करावयाची अंतिम तिथी हि १० डिसेंबर २०२१ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सदर अर्ज त्या पूर्वी सादर करणे अनिवार्य आहे.